العربية简体中文繁體中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItaliano日本語PortuguêsРусскийEspañolУкраїнська
Меню Закрити

ВИКЛАДАЧІ КОЛЕДЖУ

 1. Ковтюх Лідія Миколаївна – голова циклової комісії, викладач-методист, доцент, заслужений діяч мистецтв України
 2. Авдєєва Галина Іванівна – викладач-методист
 3. Аніщенко Ольга Вікторівна – викладач-методист
 4. Бондаренко Олена Яківна – викладач-методист
 5. Гаврилюк Ірина Степанівна – викладач-методист
 6. Кончіц Ірина Анатоліївна – викладач І категорії
 7. Півоварова Тетяна Миколаївна – викладач-методист
 8. Шевченко Ганна Серафімівна – викладач-методист
 9. Яблонська Юліана Вікторівна – викладач-методист
 10. Римська Оленка Юріївна – викладач-методист

Сумісники

 1. Демешко Наталія Борисівна – проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-гуманітарних питань і розвитку, викладач вищої категорії, старший викладач, заслужений працівник культури України
 2. Зарудянська Мальвіна Аркадіївна – проректор з науково-педагогічної, творчої роботи та міжнародної діяльності, викладач-методист, доцент, заслужений діяч мистецтв України
 3. Файнберг Всеволод Ісакович – викладач І категорії
 4. Шуригіна Наталія Іванівна
 5. Чеснокова Анастасія Василівна
 1. Дрига Олександр Миколайович – завідуючий комісією, викладач-методист, заслужений працівник культури України
 2. Гуєцька Світлана Гуріївна – викладач
 3. Зайковська Людмила Анатоліївна – викладач-методист
 4. Лопатинський Ілля Михайлович – викладач
 5. Нікульнікова Тетяна Іванівна – викладач
 6. Рудяк Тетяна Андріївна – викладач

Сумісники

 1. Гіваргізова Ірина Миколаївна – старший викладач, заслужений працівник культури України
 2. Кречковська Роксолана Олегівна – викладач
 3. Назаренко Ольга Сегіївна (концертмейстер ОДУІ)
 4. Слобченко Юлія Олександрівна
 1. Борисенко Тетяна Вікторівна – завідуюча комісією, викладач
 2. Гаврилюк Ірина Степанівна – викладач-методист
 3. Смірнова Людмила Федорівна – викладач
 4. Лопатько Марія Євгенівна

За сумісництвом:

 1. Дашак Євген Леонідович – викладач
 2. Марценківська Олена Вадимівна
 1. Малевич Єлизавета Євгенівна – голова предметної комісії, викладач вищої категорії, старший викладач
 2. Булон Олена Вікторівна – викладач вищої категорії
 3. Гордєєва Олена Анатоліївна – викладач вищої категорії
 4. Гудович Людмила Володимирівна – викладач вищої категорії
 5. Заворотня Людмила Миколаївна – викладач вищої категорії
 1. Альфавіцька Тетяна Єфремівна – викладач вищої категорії
 2. Давидовський Костянтин Юрійович – голова предметної комісії, викладач-методист, кандидат мистецтвознавства, доцент
 3. Дашак Ірина Зенонівна – викладач-методист
 4. Єременко Євген Віторович
 5. Заречанська Тетяна Сігізмундівна – викладач вищої категорії
 6. Ігнатова Олена Миколаївна – викладач вищої категорії
 7. Каращук Анжеліка Борисівна – викладач вищої категорії
 8. Касаткіна Ольга Миколаївна – викладач вищої категорії
 9. Савельєва Галина Анатоліївна – викладач вищої категорії
 10. Тур Людмила Степанівна – викладач вищої категорії
 11. Турчак Оксана Степанівна  – викладач вищої категорії
 12. Шамєлашвілі Інна Анатоліївна – викладач-методист
 13. Щербак Ольга Дмитрівна – викладач-методист
 14. Шевченко Ольга Михайлівна – викладач вищої категорії, старший викладач
 15. Марочковський Володимир Володимирович
 16. Слободянюк Людмила Борисівна (концерт.)

За сумісництвом:

 1. Таран Уляна Миколаївна (сумісник)
 2. Кіруша Ольга Вікторівна (сумісник)
 3. Зубай Юрій Миколайович (сумісник)
 1. Фесюк Андрій Богданович – завідуючий відділом, викладач
 2. Колесник Вальтерія Іванівна – викладач
 3. Жолдакова Вілена Олександрівна
 4. Завгородній Ігор Володимирович – викладач
 5. Почерняєва Любов Петрівна – викладач
 6. Шелешкова Ольга Олександрівна

За сумісництвом:

 1. Венгер Ярослав Вікторович – викладач
 2. Волков Михайло Михайлович – викладач
 3. Госачинський Олександр Сергійович – викладач
 4. Заяць Ольга Валеріївна – викладач
 5. Корчинська Діана Степанівна – викладач-методист
 6. Лагоша Олександр Вікторович – викладач
 7. Морозова Янжима Володимирівна – викладач
 8. Козаков Сергій Сергійович
 9. Стицюк Олександр Віталійович
 10. Павлов Андрій Олександрович – викладач
 11. Протасов Віталій Германовіч – викладач
 12. Подик Олександр Петрович – викладач

Штатні викладачі:

 1. Гудима Оксана Миколаївна – викладач (саксофон)
 2. Дума Володимир Ісакович – викладач, лауреат національного конкурсу (кларнет)
 3. Кузьменко Анна Юріївна – викладач (флейта)
 4. Сидорченко Володимир Олександрович – старший викладач (клас диригування)
 5. Томасишин Микола Михайлович – викладач (ударні)
 6. Храпко Ігор Васильович – викладач (саксофон)
 7. Пахолюк Іван Іванович – викладач (труба)

Сумісники:

 1. Баланко Микола Якович – професор, заслужений артист України (труба)
 2. Вовк Роман Андрійович – професор, заслужений діяч мистецтв України (кларнет)
 3. Гудима Микола Іванович – викладач (еуфоніум)
 4. Дєдковський Вячеслав Вячеславович – викладач (тромбон)
 5. Дрига Дмитро Вікторович – викладач, лауреат національного конкурсу (кларнет)
 6. Зайцев Ростислав Валентинович – викладач (саксофон)
 7. Копоть Володимир Миколайович – викладач, заслужений артист України (труба)
 8. Єременко Валерій Олександрович – викладач, лауреат національних та міжнародних конкурсів (труба)
 9. Кочерженко Олександр Володимирович – викладач, завідуючий комісією (гобой)
 10. Мітрохов Андрій Миколайович  – викладач (кларнет)
 11. Чирикалов Анатолій Олексійович – викладач (валторна)
 12. Шипак Василь Йосипович – викладач (флейта)
 13. Шперер Віра Олександрівна
 14. Дейнега Володимир Миколайович

Концертмейстери:

 1. Дрига О.М.
 2. Таран У.М.
 3. Кречковська Р.О.
 4. Бондаренко А.Ю.
 5. Шевченко О.М.
 6. Назаренко О.М.
 7. Горбатова А.М.
 1. Чуприна Юрій Якович – завідуючий відділом, викладач-методист, заслужений працівник культури України
 2. Амбросова Леся Вікторівна – старший викладач
 3. Дроздова Олена Олегівна – викладач-методист
 4. Козлова Анісія Яківна – викладач-методист
 5. Кононенко Людмила Петрівна – викладач-методист
 6. Одинцов Володимир Антонович – викладач-методист
 7. Родіонова Ірина Іванівна – викладач
 8. Савков Ігор Ігорович – викладач-методист
 9. Смєшко Михайло Олексійович – викладач-методист
 10. Струк Євген Іванович – викладач
 11. Тихончук Анатолій Олексійович – викладач-методист, заслужений працівник культури України
 12. Туровська Ольга Олексіївна – викладач-методист
 13. Хімченко Юрій Іванович – викладач-методист

За сумісництвом:

 1. Гончаров Анатолій Олександрович – доцент, кандидат мистецтвознавства
 2. Маруніч Наталія Миколаївна – викладач-методист
 3. Мозгова Олена Іванівна – викладач-методист
 4. Дубовська Тетяна Василівна

Концертмейстери:

 1. Слободянюк Л. Б.
 1. Боровик Світлана Йосипівна
 2. Григорянц Валерія Володимирівна
 3. Ільчук Михайло Васильович
 4. Колесник Ірен Ігорівна
 5. Мамчур Катерина Іванівна
 6. Поліщук Юлія Івановна
 7. Стеценко-Єршова Ірина Олексіївна (внутр. сум.)
 8. Українець Ірина Василівна
 9. Фещенко Любов Миколаївна
 10. Подать Яна Сергіївна
 11. Кисла Світлана Вікторівна

За сумісництвом:

 1. Баланко Орися Миколаївна
 2. Бондар Микола Володимирович
 3. Мокренко Ігор Ігорович
 4. Тищенко Михайло Петрович
 5. Коваль Тамара Омельянівна
 6. Коваль Микола Олексійович
 7. Колесник Наталія Миколаївна (строковий договір)
 8. Малюкова Наталія Володимирівна
 9. Канюка Любов Степанівна
 10. Чахоян Сусанна Валеріївна
 11. Крилова Тетяна Вікторівна (комісія «Хорове диригування»)
 12. Хорошун Наталія Юріївна (комісія «Хорове диригування»)

Концертмейстери:

 1. Березовенко О.Г. – концертмейстер вищої категорії
 2. Дейнека О. Р. – концертмейстер вищої категорії
 3. Іщенко К. В. – концертмейстер вищої категорії, кандидат мистецтвознавства
 4. Лутченко Н. В. – концертмейстер вищої категорії
 5. Найдьонова Л. В. – концертмейстер вищої категорії, заслужений працівник культури України
 6. Паламаренко І. Є. – концертмейстер І категорії
 7. Римська О. Ю. – концертмейстер вищої категорії
 8. Шамелашвілі І. А. – концертмейстер вищої категорії
 9. Ольхова А. О. – концертмейстер І категорії
 10. Пожарська Н. Д. – концертмейстер вищої категорії
 11. Сидоренко М. І. – концертмейстер вищої категорії, заслужений артист України
 12. Скляр-Кондрашевська В. А. – концертмейстер, заслужена артистка України
 13. Тараненко  Г. А. – концертмейстер І категорії
 1. Русова Тетяна Миколаївна – голова циклової комісії, викладач-методист, заслужений діяч мистецтв України 
 2. Лесик Валентина Володимирівна – викладач вищої категорії
 3. Михайленко Лідія Андріївна – викладач-методист, народна артистка України
 4. Небога Олеся Григорівна – викладач вищої категорії
 5. Політова Ася Андріївна – викладач ІІ категорії
 6. Григор’янц Валерія Володимирівна

Сумісники:

 1. Москва Олена Миколаївна
 2. Корженок Вікторія Олексіївна – викладач І категорії
 3. Бандурівська Анастасія Станіславівна
 4. Резницька Ірина Марковна

Концертмейстери:

 1. Чабаненко А. В. – концертмейстер І категорії
 2. Коротков Д.О. – концертмейстер
 3. Кравчук А.І. – концертмейстер
 4. Могилевський О.В. – концертмейстер
 1. Шалькевич Юлія Вікторівна – завідуюча відділом, викладач-методист
 2. Горбатенко Галина Луківна – викладач-методист, доцент, заслужений діяч мистецтвУкраїни, народна артистка України
 3. Коломієць Леся Іванівна – викладач-методист
 4. Крилова Тетяна Вікторівна – викладач-методист
 5. Томсон Зоя Олександрівна – викладач-методист, заслужений діяч мистецтв України
 6. Хорошун Наталія Юріївна – старший викладач

За сумісництвом:

 1. Ткаченко Аліна Іванівна – викладач-методист, кандидат мистецтвознавства
 2. Соловей Олена Павлівна – викладач

Концертмейстери:

 1. Бондаренко А.Ю. – концертмейстер
 2. Грищенко А. П. – концертмейстер
 3. Гурова Х. В. – концертмейстер
 4. Куликовська М. А. – концертмейстер
 5. Марценківська О. В. – концертмейстер, кандидат мистецтвознавства
 6. Римська О. Ю. – концертмейстер
 7. Турта В. О. – концертмейстер
 8. Щегловська А. Л. – концертмейстер
 1. Цигановська Ніна Михайлівна – голова циклової комісії, викладач-методист
 2. Богданова Олена Володимирівна – викладач-методист, кандидат мистецтвознавства
 3. Бодіна-Дячок Вікторія Володимирівна – викладач вищої категорії, кандидат мистецтвознавства
 4. Галузевська Олена Миколаївна – викладач вищої категорії, кандидат мистецтвознавства
 5. Кутас Євгенія Василівна – викладач І категорії
 6. Литвиненко Жанна Андріївна – викладач-методист, заслужений працівник культури України
 7. Непосєдова-Ціцівко Ольга Валентинівна – викладач-методист, заслужений працівник культури України
 8. Пацукевич Тетяна Доріанівна – викладач вищої категорії
 9. Постоловська Тетяна Йосипівна – викладач-методист, кандидат мистецтвознавства

Сумісники:

 1. Василенко Ольга Валентинівна – викладач-методист, кандидат мистецтвознавства
 2. Гусак Ольга Вадимівна
 3. Вороніна Марія Олексіївна
 1. Швецова Олена Валентинівна – голова циклової комісії, викладач-методист, заслужений працівник культури України
 2. Виноградова Олена Глібівна – викладач-методист
 3. Григоренко Любов Анатоліївна – викладач
 4. Кузнєцова Людмила Миколаївна – викладач-методист
 5. Несвєт Лідія Василівна – викладач-методист
 6. Протопопова Олена Вікторівна – викладач І категорії
 7. Сасько Геннадій Михайлович – викладач, заслужений діяч мистецтв України
 8. Смолянська Лідія Іванівна – викладач вищої категорії
 9. Федоренко Ольга Анатоліївна – викладач І категорії
 10. Шпаковська Лариса Анатоліївна – викладач-методист

За сумісництвом:

 1. Дугіна Тетяна Євгенівна – викладач-методист, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідуюча кафедрою теорії музики
 2. Жуков Август Олексійович – проректор з навчальної роботи, викладач-методист, доцент, заслужений працівник культури України
 3. Криницька Тамара Василівна – викладач-методист
 4. Хафізова Ганна Олександрівна
 5. Стронько Борислав Юрійович -викладач-методист
 1. Алещенко Наталія Георгіївна – викладач (теорія, диригування, концертмейстер)
 2. Єфременко Денис Анатолійович – викладач (оркестровий клас)
 3. Менделенко Артем Семенович – завідуючий відділом, викладач-методист (саксофон)
 4. Соляник Володимир Іванович – викладач, народний артист України (фортепіяно, клас ансамблю)
 5. Вошколуп Володимир Григорович – викладач (гітара)
 6. Селезньов Євген Олегович – викладач (ударні інструменти)
 7. Іванов Родіон Сергійович – викладач (фортепіяно)

За сумісництвом:

 1. Аду Денніс Томасовіч – викладач (труба)
 2. Конончук Володимир Остапович – доцент (диригування)
 3. Корнієнко Валентин Валерійович – викладач
 4. Кравчук Богдан Миколайович – викладач (саксофон)
 5. Народницький Вадим Авраамович – викладач (методика)
 6. Саранчин Олексій Тарасович – викладач (фортепіяно)
 7. Тормахова Вероніка Миколаївна – доцент (джазова теорія)
 8. Павелко Віктор Вікторович
 9. Рукомойніков Олександр Валентинович

Концертмейстери:

 1. Марченко В.Є.
 2. Самсонова Н.М.
 3. Снєжко В.К.
 4. Чернецька Ж.О.
 5. Березовенко О.Г.
 1. Колеснікова Тетяна Віталіївна –завідуюча відділом, викладач-методист
 2. Баранова Наталія Борисівна – викладач-методист
 3. Богданович Світлана Сергіївна – викладач
 4. Дубова Тетяна Миколаївна – викладач
 5. Журавель Олена Олегівна – викладач
 6. Захарченко Анжела Євгенівна – викладач
 7. Колеснікова Анастасія Сергіївна – викладач
 8. Кононенко Оксана Григорівна – викладач
 9. Марченко Олена Іванівна – викладач
 10. Мерщій Ольга Сергіївна – викладач
 11. Стельмах Світлана Олексіївна – викладач
 12. Денисенко Інна Андріївна
 1. Лазарєва Вікторія Ігорівна – викладач
 2. Тучинська Тетяна Ігорівна –викладач-методист, кандидат мистецтвознавства

Сумісники

 1. Юферова Ганна Володимирівна – завідуючакомісією, викладач-методист
 2. Войтенко Олексій Сергійович – викладач