العربية简体中文繁體中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItaliano日本語PortuguêsEspañolУкраїнська
Меню Закрити

ВИКЛАДАЧІ КОЛЕДЖУ

ЗАВІДУВАЧКА ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ – КРЕЧКОВСЬКА Роксолана Олегівна

ЗАВІДУВАЧКА ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ – ВОРОНІНА Марія Олексіївна, Кандидат мистецтвознавства

ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ

 1. Ковтюх Лідія Миколаївна – завідувачка циклової комісії, викладач-методист, Доцент, Заслужений діяч мистецтв України
 2. Авдєєва Галина Іванівна – викладач-методист
 3. Аніщенко Ольга Вікторівна – викладач вищої категорії
 4. Бондаренко Олена Яківна – викладач-методист
 5. Гаврилюк Ірина Степанівна – викладач-методист
 6. Півоварова Тетяна Миколаївна – викладач-методист
 7. Шевченко Ганна Серафимівна – викладач вищої категорії
 8. Яблонська Юліана Вікторівна – викладач-методист
 9. Римська Оленка Юріївна – викладач вищої категорії

Сумісники

 1. Демешко Наталія Борисівна – проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-гуманітарних питань і розвитку, викладач вищої категорії, Заслужений працівник культури України
 2. Зарудянська Мальвіна Аркадіївна – проректор з науково-педагогічної, творчої роботи та міжнародної діяльності, викладач-методист, Доцент, Заслужений діяч мистецтв України
 3. Файнберг Всеволод Ісакович – викладач І категорії
 4. Шуригіна Наталія Іванівна – викладач-методист
 5. Чеснокова Анастасія Василівна – викладач
 6. Марценківська Олена Вадимівна – Проректор з науково-педагогічної роботи по організації освітнього процесу, Кандидат мистецтвознавства, Доцент, викладач-методист
 1. Фесюк Андрій Богданович – завідувач циклової комісії, викладач вищої категорії
 2. Колесник Вальтерія Іванівна – викладач вищої категорії
 3. Жолдакова Вілена Олександрівна – викладач-методист, Кандидат мистецтвознавства
 4. Почерняєва Любов Петрівна – викладач-методист
 5. Шелешкова Ольга Олександрівна – викладач
 6. Госачинський Олександр Сергійович – викладач ІІ категорії
 7. Свєт Олександр Олександрович – викладач
 8. Бойчук Катерина Петрівна – викладач

За сумісництвом:

 1. Венгер Ярослав Вікторович – викладач
 2. Волков Михайло Михайлович – викладач І категорії
 3. Заяць Ольга Валеріївна – викладач І категорії
 4. Корчинська Діана Степанівна – викладач-методист
 5. Казаков Сергій Сергійович – викладач
 6. Стицюк Олександр Віталійович – викладач
 7. Павлов Андрій Олександрович – викладач І категорії
 8. Скрябіна Ольга Михайлівна – викладач

Штатні викладачі:

 1. Кузьменко Ганна Юріївна – завідувачка циклової комісії, викладач-методист (флейта)
 2. Сидорченко Володимир Олександрович – викладач-методист (клас диригування), Заслужений діяч мистецтв України
 3. Храпко Ігор Васильович – викладач вищої категорії (саксофон)
 4. Пахолюк Іван Іванович – викладач-методист (туба)

Сумісники:

 1. Баланко Микола Якович – викладач-методист, Доцент, Заслужений артист України (труба)
 2. Гудима Микола Іванович – викладач-методист (еуфоніум, баритон)
 3. Дрига Дмитро Вікторович – викладач вищої категорії (кларнет)
 4. Зайцев Ростислав Валентинович – викладач вищої категорії (саксофон)
 5. Копоть Володимир Миколайович – викладач-методист, Заслужений артист України (труба)
 6. Єременко Валерій Олександрович – викладач вищої категорії (труба)
 7. Кочерженко Олександр Володимирович – викладач-методист, Заслужений працівник культури України, Доцент (гобой)
 8. Мітрохов Андрій Миколайович  – викладач-методист (кларнет)
 9. Чирикалов Анатолій Олексійович – викладач І катнгорії (валторна)
 10. Шипак Василь Йосипович – викладач вищої категорії (флейта)
 11. Шперер Віра Олександрівна – викладач (гобой)
 12. Дейнега Володимир Миколайович – викладач (клас диригування)
 13. Щербаха Денис Володимирович – викладач ІІ категотрії
 14. Плохотнюк Олександр Сергійович – викладач, Кандидат мистецтвознавства, Доцент
 1. Чуприна Юрій Якович – завідувач циклової комісії, викладач-методист, Заслужений працівник культури України
 2. Амбросова Леся Вікторівна – викладач вищої категорії
 3. Дроздова Олена Олегівна – викладач-методист, Кандидат мистецтвознавства
 4. Козлова Анісія Яківна – викладач-методист
 5. Родіонова Ірина Іванівна – викладач вищої категорії
 6. Савков Ігор Ігорович – викладач-методист
 7. Смєшко Михайло Олексійович – викладач-методист
 8. Струк Євген Іванович – викладач І категорії
 9. Тихончук Анатолій Олексійович – викладач-методист, Заслужений працівник культури України
 10. Туровська Ольга Олексіївна – викладач-методист
 11. Хімченко Юрій Іванович – викладач-методист

За сумісництвом:

 1. Гончаров Анатолій Олександрович – викладач-методист, Доцент, Кандидат мистецтвознавства
 2. Марунич Наталія Миколаївна – викладач-методист
 3. Мозгова Олена Іванівна – викладач-методист
 4. Дубовська Тетяна Василівна – викладач вищої категорії
 5. Марунич Володимир Іванович – викладач
 1. Мамчур Катерина Іванівна – завідувачка циклової комісії, викладач-методист
 2. Боровик Світлана Йосипівна – викладач-методист, Заслужена артистка України, Доцент
 3. Григор’янц Валерія Володимирівна – викладач І категорії
 4. Ільчук Михайло Васильович – викладач вищої категорії
 5. Колесник Ірен Ігорівна – викладач І категорії
 6. Українець Ірина Василівна – викладач І категорії
 7. Фещенко Любов Миколаївна – викладач І категорії
 8. Подать Яна Сергіївна – викладач
 9. Кисла Світлана Вікторівна – викладач вищої категорії, Заслужена артистка України, Доцент

За сумісництвом:

 1. Баланко Орися Миколаївна – викладач-методист, Кандидат мистецтвознавства, Доцент
 2. Бондар Микола Володимирович – викладач-методист
 3. Гриценко Оксана Павлівна – викладач вищої категорії
 4. Мокренко Ігор Ігорович – викладач, Заслужений артист України
 5. Тищенко Михайло Петрович – викладач, Народний артист України, Доцент
 6. Коваль Тамара Омельянівна – викладач-методист, Заслужений діяч мистецтв України, Доцент
 7. Коваль Микола Олексійович – викладач вищої категорії, Народний артист України, професор
 8. Колесник Наталія Миколаївна – викладач І категорії
 9. Малюкова Наталія Володимирівна – викладач І категорії
 10. Канюка Любов Степанівна – викладач
 11. Стеценко-Єршова Ірина Олексіївна – викладач І категорії
 12. Чахоян Сусанна Валеріївна – викладач, Доцент
 13. Крилова Тетяна Вікторівна – викладач вищої категорії
 14. Хорошун Наталія Юріївна – викладач-методист
 1. Русова Тетяна Миколаївна – завідувачка циклової комісії, викладач-методист, Заслужений діяч мистецтв України 
 2. Лесик Валентина Володимирівна – викладач вищої категорії
 3. Михайленко Лідія Андріївна – викладач-методист, Народна артистка України
 4. Небога Олеся Григорівна – викладач вищої категорії
 5. Тупчієнко Ася Андріївна – викладач ІІ категорії
 6. Григор’янц Валерія Володимирівна – викладач І категорії

Сумісники:

 1. Корженок Вікторія Олексіївна – викладач І категорії
 2. Резницька Ірина Марківна – викладач
 1. Шалькевич Юлія Вікторівна – завідувачка циклової комісії, викладач-методист
 2. Горбатенко Галина Луківна – викладач-методист, Заслужений діяч мистецтв України, Народна артистка України
 3. Коломієць Леся Іванівна – викладач-методист
 4. Крилова Тетяна Вікторівна – викладач вищої категорії
 5. Томсон Зоя Олександрівна – викладач-методист, Заслужений діяч мистецтв України
 6. Хорошун Наталія Юріївна – викладач-методист

За сумісництвом:

 1. Ткаченко Аліна Іванівна – викладач-методист, Кандидат мистецтвознавства
 2. Соловей Олена Павлівна – викладач І категорії
 1. Швецова Олена Валентинівна – завідувачка циклової комісії, викладач-методист, Заслужений працівник культури України
 2. Виноградова Олена Глібівна – викладач-методист
 3. Григоренко Любов Анатоліївна – викладач вищої категорії
 4. Кузнецова Людмила Миколаївна – викладач-методист
 5. Протопопова Олена Вікторівна – викладач І категорії
 6. Сасько Геннадій Михайлович – викладач-методист, Заслужений діяч мистецтв України
 7. Смолянська Лідія Іванівна – викладач вищої категорії
 8. Федоренко Ольга Анатоліївна – викладач І категорії
 9. Шпаковська Лариса Анатоліївна – викладач-методист

За сумісництвом:

 1. Дугіна Тетяна Євгенівна – викладач-методист, Кандидат мистецтвознавства, Доцент
 2. Жуков Август Олексійович – викладач-методист, Доцент, Заслужений працівник культури України
 3. Криницька Тамара Василівна – викладач-методист
 4. Хафізова Ганна Олександрівна – викладач вищої категорії, Кандидат мистецтвознавства
 5. Стронько Борислав Юрійович -викладач-методист
 1. Вошколуп Володимир Григорович – завідувач циклової комісії, викладач І категорії (гітара)
 2. Алещенко Наталія Георгіївна – викладач вищої категорії (теорія, диригування, концертмейстер)
 3. Єфременко Денис Анатолійович – викладач І категорії (оркестровий клас)
 4. Менделенко Артем Семенович – викладач І категорії (саксофон)
 5. Соляник Володимир Іванович – викладач-методист, Народний артист України (фортепіано, клас ансамблю)
 6. Селезньов Євген Олегович – викладач І категорії (ударні інструменти)

За сумісництвом:

 1. Аду Денніс Томасовіч – викладач І категорії (труба)
 2. Абрамов Єгор Олександрович – викладач (бас-гітара)
 3. Іванов Родіон Сергійович – викладач І категорії (фортепіано)
 4. Кравчук Богдан Миколайович – викладач ІІ категорії (саксофон)
 5. Саранчін Олексій Тарасович – викладач І категорії (фортепіано)
 6. Тормахова Вероніка Миколаївна – викладач-методист, Кандидат мистецтвознавства (джазова теорія)
 7. Павелко Віктор Вікторович – викладач (саксофон)
 8. Рукомойніков Олександр Валентинович – викладач-методист, Заслужений артист України (саксофон)
 9. Кулік Павло Олексадрович – викладач (саксофон)

ПРЕДМЕТНІ КОМІСІЇ

 1. Дрига Олександр Миколайович – завідувач предметної комісії, викладач-методист, Заслужений працівник культури України
 2. Гуєцька Світлана Гуріївна – викладач вищої категорії
 3. Зайковська Людмила Анатоліївна – викладач вищої категорії
 4. Лопатинський Ілля Михайлович – викладач вищої категорії
 5. Нікульнікова Тетяна Іванівна – викладач вищої категорії
 6. Рудяк Тетяна Андріївна – викладач вищої категорії

Сумісники

 1. Гіваргізова Ірина Миколаївна – викладач-методист, Заслужений працівник культури України
 2. Кречковська Роксолана Олегівна – викладач вищої категорії
 3. Назаренко Олена Сегіївна – викладач
 4. Слобченко Юлія Олександрівна – викладач
 1. Борисенко Тетяна Вікторівна – завідувачка предметної комісії, викладач-методист, Кандидат мистецтвознавства
 2. Гаврилюк Ірина Степанівна – викладач-методист
 3. Смірнова Людмила Федорівна – викладач вищої категорії
 4. Лопатько Марія Євгенівна – викладач ІІ категорії

За сумісництвом:

 1. Дашак Євген Леонідович – викладач вищої категорії
 2. Марценківська Олена Вадимівна – Проректор з науково-педагогічної роботи по організації освітнього процесу, Кандидат мистецтвознавства, Доцент, викладач-методист
 1. Малевич Єлизавета Євгенівна – завідувачка предметної комісії, викладач вищої категорії
 2. Булон Олена Вікторівна – викладач вищої категорії
 3. Гордєєва Олена Анатоліївна – викладач вищої категорії
 4. Гудович Людмила Володимирівна – викладач вищої категорії
 5. Заворотня Людмила Миколаївна – викладач вищої категорії
 1. Давидовський Костянтин Юрійович – завідувач предметної комісії, викладач-методист, Кандидат мистецтвознавства, Доцент
 2. Альфавіцька Тетяна Єфремівна – викладач вищої категорії
 3. Дашак Ірина Зенонівна – викладач-методист
 4. Єременко Євген Вікторович – викладач, Заслужений діяч мистецтв України
 5. Ігнатова Олена Миколаївна – викладач вищої категорії
 6. Каращук Анжеліка Борисівна – викладач вищої категорії
 7. Касаткіна Ольга Миколаївна – викладач-методист
 8. Савельєва Галина Анатоліївна – викладач вищої категорії
 9. Тур Людмила Степанівна – викладач вищої категорії
 10. Турчак Оксана Степанівна  – викладач вищої категорії
 11. Шамелашвілі Інна Анатоліївна – викладач-методист
 12. Щербак Ольга Дмитрівна – викладач-методист
 13. Шевченко Ольга Михайлівна – старший викладач
 14. Морочковський Володимир Володимирович – викладач І категорії
 15. Слободянюк Людмила Борисівна – викладач
 16. Кіруша Ольга Вікторівна – викладач вищої категорії

За сумісництвом:

 1. Таран Уляна Миколаївна – викладач І категорії
 2. Зубай Юрій Миколайович – викладач
 1. Бодіна-Дячок Вікторія Володимирівна – завідувачка предметної комісії, викладач вищої категорії, Кандидат мистецтвознавства
 2. Богданова Олена Володимирівна – викладач-методист, Кандидат мистецтвознавства
 3. Галузевська Олена Миколаївна – викладач вищої категорії, Кандидат мистецтвознавства
 4. Кутас Євгенія Василівна – викладач І категорії
 5. Непосєдова-Ціцівко Ольга Валентинівна – викладач-методист, Заслужений працівник культури України
 6. Пацукевич Тетяна Доріанівна – викладач І категорії
 7. Постоловська Тетяна Йосипівна – викладач-методист, Кандидат мистецтвознавства
 8. Гусак Ольга Вадимівна – викладач

Сумісники:

 1. Василенко Ольга Валентинівна – викладач-методист, Кандидат мистецтвознавства, Доцент
 2. Мадірімова Свіилана Ігорівна – викладач
 1. Колєснікова Тетяна Віталіївна –завідувачка предметної комісії, викладач-методист
 2. Баранова Наталія Борисівна – викладач-методист
 3. Богданович Світлана Сергіївна – викладач вищої категорії
 4. Дубова Тетяна Миколаївна – викладач вищої категорії
 5. Журавель Олена Олегівна – викладач І категорії
 6. Колеснікова Анастасія Сергіївна – викладач І категорії
 7. Марченко Олена Іванівна – викладач вищої категорії
 8. Мерщій Ольга Сергіївна – викладач І категорії
 9. Стельмах Світлана Олексіївна – викладач І категорії
 10. Примаченко Кристина Володимирівна – викладач
 1. Тучинська Тетяна Ігорівна – завідувачка предметної комісії, викладач-методист, Кандидат мистецтвознавства
 2. Лазарєва Вікторія Ігорівна – викладач І категорії
 3. Рощенко Артем Олесандрович – викладач вищої категорії

Сумісники

 1. Юферова Ганна Володимирівна – викладач-методист, Кандидат мистецтвознавства
 2. Войтенко Олексій Сергійович – викладач вищої категорії, Кандидат мистецтвознавства