العربية简体中文繁體中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItaliano日本語PortuguêsРусскийEspañolУкраїнська
Меню Закрити

ВИКЛАДАЧІ ФАКУЛЬТЕТУ «ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА ТА МУЗИКОЗНАВСТВА»

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ - БОРИСОВА С.В., кандидат педагогічних наук, доцент

КАФЕДРА виконавських дисциплін №1

Завідувач кафедрою – Ковтюх Л.М., доцент, заслужений діяч мистецтв України

Спеціальне фортепіано:

 1. Авдєєва Г.І. – викладач
 2. Аніщенко О.В. – викладач
 3. Бондаренко О.Я. – викладач
 4. Вавринчук І.В. – викладач
 5. Гаврилюк І.С. – старший викладач
 6. Демешко Н.Б. – пропектор, заслужений працівник культури України
 7. Зарудянська М.А. – доцент, заслужений діяч мистецтв України
 8. Карабиць І.І. – викладач
 9. Ковтюх Л.М. – доцент, заслужений діяч мистецтв України
 10. Лопатько М.Є. – викладач
 11. Ляхович А.В. – доцент, кандидат мистецтвознавства, лауреат міжнародних конкурсів
 12. Півоварова Т.М. – старший викладач
 13. Полстянкіна І.П. – доцент, заслужений діяч мистецтв України
 14. Разборщук К.А. – викладач
 15. Ржанов Є.О. – професор, доцент, Заслужений артист УРСР
 16. Саковська Н.В. – викладач
 17. Федоренко А.В. – викладач
 18. Чорноморська О.М. –старший викладач
 19. Шевченко Г.С. – викладач
 20. Шевченко О.М. – викладач
 21. Яблонська Ю.В. –старший викладач

За сумісництвом:

 1. Жукова О. А. – доцент, кандидат мистецтвознавства

Концертмейстерський клас:

 1. Гіваргізова І.М. – викладач, заслужений працівник культури України
 2. Дрига О.М. – старший викладач, заслужений працівник культури України
 3. Кречковська Р.О. – викладач
 4. Лопатинський І.М. – викладач
 5. Нікульнікова Т. І. – викладач
 6. Слобченко Ю.О. – викладач
 7. Гордєєва О.А. – викладач

За сумісництвом:

 1. Ільїн А.М. – професор
 2. Сікалова О.В. – старший викладач

Концертмейстери (ілюстратори):

 1. Єрошкіна К.О.
 2. Чайченко І.І. – заслужений артист України
 3. Чепіга Н.Ф.
 4. Шаповал С.М.
 5. Ліпітюк Є.В. – заслужена артистка України

Камерний ансамбль:

 1. Борисенко Т.В. – викладач-методист
 2. Гомон Т.В. – доцент
 3. Заяць О.В. – викладач (віолончель)
 4. Кільчицька А.О. – викладач
 5. Конопляна О.І. – ілюстратор (скрипка)
 6. Саковська Н.В. – викладач
 7. Шульга В.В. – викладач

За сумісництвом:

 1. Дашак Є.Л. – старший викладач
 2. Дейчаківська М.А. – концертмейстер-ілюстратор (альт)
 3. Яковенко-Литвак М.С. – концертмейстер-ілюстратор (віолончель)

Оркестрові струнні інструменти:

 1. Гумінська В.В. – викладач (скрипка)
 2. Жолдакова В.О. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 3. Павлов А.О. – викладач (скрипка)
 4. Протасов В.Г. – викладач
 5. Туріна О.А. – доцент, кандидат мистецтвознавства

За сумісництвом:

 1. Венгер Я.В. – викладач (альт)
 2. Госачинський О.С. – викладач
 3. Жуков А.Ф. – викладач (контрабас)
 4. Козін В.В. – академік академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України
 5. Мальцев В.В. – викладач
 6. Макій А. – викладач (альт)
 7. Морозова Я.В. – викладач

Концертмейстери (ілюстратори):

 1. Артемук Т.Ф.
 2. Горобець Г.С.
 3. Денисюк Л.В.
 4. Кільчицька А.О.
 5. Саковська Н.В.
 6. Шаманаурі К.З.
 7. Шульга В.В.

Хорове диригування:

 1. Горбатенко Г.Л. – професор, заслужений діяч мистецтвУкраїни, народна артистка України
 2. Томсон З. О. – старший викладач, заслужений діяч мистецтв України
 3. Шалькевич Ю. В. – завідуюча секцією, викладач
 4. Крилова Т.В. – викладач

За сумісництвом:

 1. Толмачов Р. В. – доцент, заслужений артист України
 2. Яворська Н. Л. – викладач
 3. Соловей О.П. – викладач

Концертмейстери:

 1. Коломийченко Н.С.
 2. Бондаренко А.Ю.
 3. Щегловська А.Ю.
 4. Парусова К.В.
 5. Римська О.Ю.
 6. Грищенко А.П.

КАФЕДРА виконавських дисциплін №2

Завідувач кафедрою – Кочерженко О.В., доцент, заслужений працівник культури України

Оркестрові духові та ударні інструменти:

 1. Копоть В.М. – доцент, Заслужений артист України (труба)
 2. Кочерженко О.В. – завідувач кафедрою, професор, Заслужений працівник культури України (гобой)
 3. Кузьменко Г.Ю. – викладач (флейта)
 4. Сидорченко В.О. – викладач (оркестр)
 5. Гудима М.І. – старший викладач (тромбон)
 6. Чіхрадзе О.Ш. – викладач (ансамбль)

За сумісництвом:

 1. Вовк Р.А. – кандидат мистецтвознавства, професор (кларнет)
 2. Дєдковський В.В. – викладач (тромбон)
 3. Дрига Д.В. – викладач (кларнет)
 4. Єременко В.О. – викладач (труба)
 5. Зайцев Р.В. – викладач (саксофон)
 6. Ільїн Д.М. – викладач (ударні інструменти)
 7. Камишний М.Я. – виладач (фагот)
 8. Пахолюк І.І. – викладач (труба)
 9. Томасишин М.М. – викладач (ударні інструменти)
 10. Шипак В.Й. – викладач (флейта)
 11. Чикалов А.О.- викладач (валторна)

Концертмейстери:

 1. Бондаренко А.Ю.
 2. Кречковська Р.О.
 3. Назаренко О.С.
 4. Шевченко О.М.
 5. Рукомойніков В.О.
 6. Таран У.М.

Народні інструменти:

 1. Гончаров А.О. – кандидат мистецтвознавства, доцент (акордеон)
 2. Дроздова О. О. – викладач (гітара)
 3. Тихончук А. О. – старший викладач, заслужений працівник культури України (баян)
 4. Чуприна Ю.Я. – почесний професор, заслужений працівник культури України (баян)

За сумісництвом:

 1. Михайленко М.П. – доцент (гітара)
 2. Гончарова І. Б. – викладач (диригування)

Загальне фортепіано:

 1. Борисова С.В. – доцент, кандидат мистецтвознавства, декан факультету “Виконавського мистецтва та музикознавства”
 2. Дашак І.З. – старший викладач
 3. Зайковська Л.А. – старший викладач
 4. Іщенко К.В. – старший викладач, кандидат мистецтвознавства
 5. Марценківська О.В. – старший викладач, кандидат мистецтвознавства, доцент
 6. Рудяк Т.А. – викладач
 7. Турчак О.С. – старший викладач
 8. Аніщенко О.В. – викладач
 9. Каращук А.Б. -викладач
 10. Лопатько М.Є. – викладач

За сумісництвом:

 1. Волков С.М. – професор, заслужений діяч мистецтв України
 2. Гришко-Ратьковська Л.О. – доцент
 3. Забара М.В. – кандидат мистецтвознавства
 4. Німченко-Опришко І.І. – доцент
 5. Шестеренко І.В.

КАФЕДРА "ТЕОРІЇ МУЗИКИ"

Завідувач кафедрою – Дугіна Т.Є., кандидат мистецтвознавства, доцент

 1. Дугіна Т.Є. – професор, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедрою
 2. Гармель О.В. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 3. Дідик М.Л. – старший викладач
 4. Жуков А.О. – професор, заслужений працівник культури України
 5. Когут Т.В. – викладач, кандидат мистецтвознавства
 6. Криштофович В.В. – викладач
 7. Менделенко Д. В. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 8. Протопопова О. В. – викладач
 9. Швецова О.В. – доцент, заслужений працівник культури України

За сумісництвом:

 1. Антонова О.Г. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 2. Бондаренко Т.О. – професор, кандидат мистецтвознавства
 3. Жарков О.М. – професор, кандидат мистецтвознавства
 4. Ковалінас М.А. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 5. Коханик І.М. – професор, кандидат мистецтвознавства
 6. Москаленко В.Г. – професор, доктор мистецтвознавства
 7. Філатова Т.В. – професор, кандидат мистецтвознавства

КАФЕДРА "ІСТОРІЇ МУЗИКИ"

Завідувач кафедрою – Мудрецька Л.Г., кандидат мистецтвознавства, доцент

 1. Бодіна-Дячок В.В. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 2. Василенко О.В. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 3. Вороніна М.О. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 4. Герасимова Г.Л. – викладач
 5. Гнатів Т.Ф. -професор, кандидат мистецтвознавства
 6. Мудрецька Л.Г. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 7. Панова Н. А. – доцент, Проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, заслужений діяч мистецтв України
 8. Петрова О.В. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 9. Тимченко-Бихун І.А. – професор, кандидат мистецтвознавства
 10. Цигановська Н.М. – старший викладач

За сумісництвом:

 1. Губаренко М.Р. – професор, доктор мистецтвознавства
 2. Жаркова В.Б. – професор, доктор мистецтвознавства
 3. Тишко С.В. – професор, доктор мистецтвознавства