العربية简体中文繁體中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItaliano日本語PortuguêsEspañolУкраїнська
Меню Закрити

ВИКЛАДАЧІ ФАКУЛЬТЕТУ ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА ТА МУЗИКОЗНАВСТВА

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ - БОРИСОВА С.В., кандидат педагогічних наук, доцент

Кафедра виконавських дисциплін №1

Завідувачка кафедрою – Ковтюх Л.М., професорка, заслужений діяч мистецтв України

Спеціальне фортепіано:

 1. Бондаренко О.Я. – викладач
 2. Гаврилюк І.С. – старший викладач
 3. Демешко Н.Б. – доцент, заслужений працівник культури України
 4. Зарудянська М.А. – професор, заслужений діяч мистецтв України
 5. Карабиць І.І. – викладач
 6. Ковтюх Л.М. – професор, заслужений діяч мистецтв України
 7. Ляхович А.В. – доцент, кандидат мистецтвознавства, лауреат міжнародних конкурсів
 8. Півоварова Т.М. – старший викладач
 9. Полстянкіна І.П. – доцент, заслужений діяч мистецтв України
 10. Ржанов Є.О. – професор, доцент, Заслужений артист УРСР
 11. Саковська Н.В. – викладач
 12. Яблонська Ю.В. –старший викладач

Концертмейстерський клас:

 1. Гіваргізова І.М. – доцент, заслужений працівник культури України
 2. Дрига О.М. – старший викладач, заслужений працівник культури України
 3. Кречковська Р.О. – викладач
 4. Лопатинський І.М. – викладач
 5. Нікульнікова Т. І. – викладач
 6. Слобченко Ю.О. – викладач
 7. Назаренко О.С. – викладач

Камерний ансамбль:

 1. Гомон Т.В. – доцент
 2. Заяць О.В. – старший викладач (віолончель)
 3. Конопляна О.І. – ілюстратор (скрипка)
 4. Саковська Н.В. – викладач
 5. Шульга В.В. – викладач

За сумісництвом:

 1. Дашак Є.Л. – старший викладач

Оркестрові струнні інструменти:

 1. Гумінська В.В. – викладач (скрипка)
 2. Жолдакова В.О. – доцент, кандидат мистецтвознавства (скрипка)
 3. Госачинський О.С. – викладач (диригування)
 4. Заяць О.В. – старший викладач (віолончель)
 5. Туріна О.А. – доцент, кандидат мистецтвознавства (скрипка)
 6. Фесюк А.Б. – викладач (скрипка)
 7. Свєт О.О. – викладач (альт)

За сумісництвом:

 1. Венгер Я.В. – викладач (альт)
 2. Мальцев В.В. – викладач (віолончель)
 3. Павлов А.О. – викладач (скрипка)
 4. Неділько Б.С. – викладач (віолончель)
 5. Подик О.П. – викладач (контрабас)

Кафедра виконавських дисциплін №2

Завідувач кафедрою – Кочерженко О.В., професор, заслужений працівник культури України

Оркестрові духові та ударні інструменти:

 1. Копоть В.М. – доцент, Заслужений артист України (труба)
 2. Кочерженко О.В. – професор, Заслужений працівник культури України (гобой)
 3. Кузьменко Г.Ю. – викладач (флейта)
 4. Сидорченко В.О. – доцент, Заслужений діяч мистецтв України (оркестр)
 5. Гудима М.І. – старший викладач (тромбон, баритон)
 6. Чіхрадзе О.Ш. – викладач (ансамбль)

За сумісництвом:

 1. Вовк Р.А. – кандидат мистецтвознавства, професор (кларнет)
 2. Дєдковський В.В. – викладач (тромбон)
 3. Дрига Д.В. – викладач (кларнет)
 4. Єременко В.О. – викладач (труба)
 5. Зайцев Р.В. – викладач (саксофон)
 6. Ульянов Є.Д. – викладач (ударні інструменти)
 7. Камишний М.Я. – виладач (фагот)
 8. Пахолюк І.І. – викладач (туба)
 9. Плохотнюк О.С. – доцент, кандидат педагогічних наук (труба)
 10. Шипак В.Й. – викладач (флейта)
 11. Чикалов А.О.- викладач (валторна)

Народні інструменти:

 1. Гончаров А.О. – доцент, кандидат мистецтвознавства (акордеон)
 2. Дроздова О. О. – доцент, кандидат мистецтвознавства (гітара)
 3. Тихончук А. О. – старший викладач, заслужений працівник культури України (баян)
 4. Чуприна Ю.Я. – почесний професор, заслужений працівник культури України (баян)

За сумісництвом:

 1. Михайленко М.П. – доцент (гітара)
 2. Гончарова І. Б. – старший викладач, заслужена артистка України (диригування)

Загальне фортепіано:

 1. Борисова С.В. – професор, кандидат педагогічних наук
 2. Дашак І.З. – старший викладач
 3. Зайковська Л.А. – старший викладач
 4. Іщенко К.В. – старший викладач, кандидат мистецтвознавства
 5. Марценківська О.В. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 6. Рудяк Т.А. – викладач
 7. Турчак О.С. – старший викладач
 8. Аніщенко О.В. – старший викладач
 9. Полубоярина І.І. – професор, доктор педагогічних наук

За сумісництвом:

 1. Волков С.М. – професор, заслужений діяч мистецтв України
 2. Гришко-Ратьковська Л.О. – доцент
 3. Німченко-Опришко І.І. – доцент
 4. Шестеренко І.В. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 5. Фадєєва К.В. – професор, доктор мистецтвознавства

Кафедра теорії музики

Завідувачка кафедрою – Дугіна Т.Є., професорка, кандидат мистецтвознавства

 1. Дугіна Т.Є. – професор, кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедрою
 2. Гармель О.В. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 3. Жуков А.О. – професор, заслужений працівник культури України
 4. Когут Т.В. – викладач, кандидат мистецтвознавства
 5. Менделенко Д. В. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 6. Кузьменко А.М. – старший викладач, кандидат мистецтвознавства
 7. Скрипник Л.М. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 8. Швецова О.В. – доцент, заслужений працівник культури України

За сумісництвом:

 1. Антонова О.Г. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 2. Бондаренко Т.О. – професор, кандидат мистецтвознавства
 3. Лісневська А.Л. – доцент, кандидат педагогічних наук
 4. Ковалінас М.А. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 5. Коханик І.М. – професор, кандидат мистецтвознавства
 6. Москаленко В.Г. – професор, доктор мистецтвознавства
 7. Філатова Т.В. – професор, кандидат мистецтвознавства

Кафедра історії музики

Завідувачка кафедрою – Василенко О.В., професорка, кандидат мистецтвознавства

 1. Бодіна-Дячок В.В. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 2. Василенко О.В. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 3. Вороніна М.О. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 4. Гнатів Т.Ф. -професор, кандидат мистецтвознавства
 5. Мудрецька Л.Г. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 6. Панова Н. А. – доцент, Проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, заслужений діяч мистецтв України
 7. Петрова О.В. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 8. Тимченко-Бихун І.А. – професор, кандидат мистецтвознавства
 9. Богданова І.В. – старший викладач, кандидат мистецтвознавства
 10. Пєшкова В.А. – доцент, кандидат мистецтвознавства

За сумісництвом:

 1. Губаренко М.Р. – професор, доктор мистецтвознавства
 2. Жаркова В.Б. – професор, доктор мистецтвознавства
 3. Тишко С.В. – професор, доктор мистецтвознавства