العربية简体中文繁體中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItaliano日本語PortuguêsРусскийEspañolУкраїнська
Меню Закрити

ВИКЛАДАЧІ МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКОЇ КАФЕДРИ ГУМАНІТАРНИХ ТА МУЗИЧНО-ІННОВАЦІЙНИХ ДИСЦИПЛІН

Завідувач кафедрою – Юферова Анна Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент

 1. Юферова Анна Володимирівна – Доцент, кандидат мистецтвознавства, завідувачка кафедри
  Дисципліни: «Інструментування та аранжування», «Практика аранжування», «Основи композиції», «Аранжувальні станції-синтезатори»
 2. Гуменюк Тетяна Костянтинівна – Професор, доктор філософських наук
  Дисципліни: «Філософія», «Історія і теорія культури», «Історія і теорія вітчизняної та світової культури»
 3. Жорнова Олена Іллівна – Професор, доктор педагогічних наук
  Дисципліни: «Музична педагогіка», «Теорія і практика соціокультурної діяльності», «Вища освіта і Болонський процес»
 4. Жорнова Ольга Іллівна – Професор, доктор педагогічних наук
  Дисципліни: «Психологія творчої діяльності», «Естетика», «Педагогіка вищої школи»
 5. Корнієнко Владислав Вікторович – Професор, доктор культурології
  Дисципліни: «Наукові та правові основи управління в мистецтві», «Економічні основи менеджменту в мистецтві»
 6. Кривошея Тетяна Олександрівна – Професор, доктор культурології
  Дисципліни: «Філософія», «Історія і теорія культури», «Історія і теорія вітчизняної та світової культури»
 7. Литвинов Олександр Миколайович – Професор, доктор юридичних наук
  Дисципліни: «Історія України», «Основи цивільного захисту та охорони праці»
 8. Тучинська Тетяна Ігорівна – Доцент, кандидат мистецтвознавства
  Дисципліни: «Комп’ютерні технології в музичному мистецтві»
 9. Шовкопляс Ольга Ігорівна – Доцент, кандидат педагогічних наук
  Дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Англійська мова (за профільним спрямуванням)»
 10. Гуменюк Володимир Андрійович – Старший викладач
  Дисципліни: «Історія мистецтв», «Історія театру і кіно», «Основи режисури»
 11. Колеснікова Тетяна Віталіївна – Старша викладачка
  Дисципліни: «Бібліографія»
 12. Баранова Наталія Борисівна – Викладачка
  Дисципліни: «Релігієзнавство», «Безпека життєдіяльності»
 13. Гомольська Лілія Петрівна – Викладачка
  Дисципліни: «Організація концертної та гастрольної діяльності», «Основи менеджменту в мистецтві», «Стратегічні комунікації та PR в музичному мистецтві», «Наукові та правові основи управління в мистецтві»
 14. Гуменюк Олександра Володимирівна – Викладачка
  Дисципліни: «Історія і теорія культури»
 15. Денисенко Інна Андріївна – Викладачка
  Дисципліни: «Італійська мова за професійним спрямуванням»
 16. Кулик Павло Олександрович – Викладач
  Дисципліни: «Інструментування та аранжування», «Практика аранжування», «Аранжувальні станції-синтезатори», «Аранжування»
 17. Стельмах Світлана Олексіївна – Викладачка
  Дисципліни: «Історія України»
 18. Федосій Олена Олексіївна – Викладачка
  Дисципліни: «Українська мова»
 19. Чайка Алла Леонідівна – Викладачка
  Дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Розвиток мовлення»
 20. Чалкіна Тетяна Іванівна – Викладачка
  Дисципліни: «Українська мова»
 21. Зінченко Вероніка Михайлівна – лаборантка