العربية简体中文繁體中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItaliano日本語PortuguêsEspañolУкраїнська
Меню Закрити

ВИКЛАДАЧІ ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВА СПІВУ ТА ДЖАЗУ

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ - ТИМЧЕНКО-БИХУН Інна Анатоліївна, Кандидат мистецтвознавства, Доцент

Кафедра співу та хорового диригування

Завідувачка кафедрою – Боровик Світлана Йосипівна., заслужена артистка України, професор

Естрадний спів:

 1. Малюкова Н.В. – заступник завідуючого кафедрою, старший викладач
 2. Білозір О.В. – народна артиска України, професор
 3. Гвініашвілі І.Р. – старший викладач
 4. Дубова Є.В. – викладач
 5. Корженок В. О. – викладач
 6. Лесик В. В. – викладач
 7. Лисій О.С. – викладач
 8. Михайленко Л. А.- народна артистка України, професор
 9. Небога О. Г. – кандидат мистецтвознавства, старший викладач
 10. Русова Т. М. – заслужений діяч мистецтв України, доцент
 11. Григорянц В.В. – викладач
 12. Циганова М.Д. – викладач
 13. Білогур Г.С. – викладач
 14. Гирман К.А. – викладач
 15. Фогель Л.О. – викладач
 16. Карачевський Д.Р. – викладач
 17. Калініченко С.Є. – викладач

За сумісництвом:

 1. Бондар М.В. – викладач
 2. Кудрявцева Н.Б. – заслужена артистка України, доцент

Академічний спів:

 1. Боровик С.Й. – заслужена артистка України, доцент
 2. Кисла С. В. – заслужена артистка України, доцент
 3. Коваль Т. О. – заслужений діяч мистецтв України, доцент
 4. Крилова Т. В. – викладач
 5. Мамчур К. І. – старший викладач
 6. Мокренко І.В. – викладач
 7. Канюка Л. С. – старший викладач
 8. Опенько В.В. – заслужений артист України, доцент
 9. Стеценко-Єршова І.О. – викладач
 10. Чахоян С. В. – заслужена артистка України, доцент

За сумісництвом:

 1. Баланко О.М. – кандидат мистецтвознавства, доцент
 2. Ільчук М.В. – викладач
 3. Коваль М. О. – народний артист України, професор
 4. Курбанов А.Ш. – старший викладач
 5. Тищенко М. П. – заслужений артист України, професор

Хорове диригування:

 1. Горбатенко Г.Л. – заслужений діяч мистецтв України, народна артистка України, професор
 2. Томсон З. О. – заслужений діяч мистецтв України, доцент
 3. Шалькевич Ю. В. – завідуюча секцією, старший викладач
 4. Крилова Т.В. – викладач
 5. Купчинська Н.Л. – викладач
 6. Толмачов Р. В. – заслужений артист України, доцент

Кафедра джазової музики

Завідувач кафедрою – Закус Ігор Миронович, заслужений артист України, доцент

 1. Аду Д.Т. – старший викладач (труба)
 2. Гудима М.І. – старший викладач (тромбон)
 3. Закус І.М. – заслужений артист України, доцент (бас-гітара)
 4. Лебедєва Н.В. – старший викладач (фортепіано)
 5. Марков Ю.З. – заслужений працівник культури України, почесний професор (бас-гітара, контрабас)
 6. Менделенко А.С. – викладач (саксофон)
 7. Рукомойніков О.В. – заслужений артист України, доцент (саксофон)
 8. Саранчін О.Т. – старший викладач (фортепіано)
 9. Івчук К.О. – викладач (електрогітара)
 10. Іванов Р.С. – викладач (фортепіано)
 11. Селезньов Є.О. – викладач (ударні інструменти)
 12. Вошколуп В.Г. – викладач (електрогітара)
 13. Єфременко Д.В. – викладач (диригування)
 14. Литвиненко О.М. – викладач (спів)
 15. Кришталь Д.В. – викладач (труба)
 16. Галицький П.А. – викладач (ударні інструменти)

За сумісництвом:

 1. Донцова А. В. – викладач (спів)
 2. Павелко В.В. – викладач (саксофон)
 3. Долідзе А. Н. – викладач (спів)

Кафедра гуманітарних та музично-інноваційних дисциплін

Завідувачка кафедрою – Юферова Анна Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент

 1. Юферова Анна Володимирівна – кандидат мистецтвознавства, доцент
  Дисципліни: «Інструментування та аранжування», «Практика аранжування», «Основи композиції», «Аранжувальні станції-синтезатори»
 2. Гуменюк Тетяна Костянтинівна – доктор філософських наук, професор – сумсник
  Дисципліни: «Філософія», «Історія і теорія культури», «Історія і теорія вітчизняної та світової культури»
 3. Жорнова Олена Іллівна – доктор педагогічних наук, професор
  Дисципліни: «Музична педагогіка», «Теорія і практика соціокультурної діяльності», «Вища освіта і Болонський процес»
 4. Жорнова Ольга Іллівна – доктор педагогічних наук, професор
  Дисципліни: «Психологія творчої діяльності», «Естетика», «Педагогіка вищої школи»
 5. Корнієнко Владислав Вікторович – доктор культурології, професор сумісник
  Дисципліни: «Наукові та правові основи управління в мистецтві», «Основи менеджменту в мистецтві»
 6. Кривошея Тетяна Олександрівна – доктор культурології, професор сумісник
  Дисципліни: «Філософія», «Історія і теорія культури», «Історія і теорія вітчизняної та світової культури»
 7. Литвинов Олександр Миколайович – доктор юридичних наук, професор
  Дисципліни: «Історія України», «Основи цивільного захисту та охорони праці», «Основи правознавства та державознавства», «Філософія права»
 8. Тучинська Тетяна Ігорівна – кандидат мистецтвознавства, доцент
  Дисципліни: «Комп’ютерні технології в музичному мистецтві»
 9. Шовкопляс Ольга Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент
  Дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Англійська мова (за профільним спрямуванням)»
 10. Гуменюк Володимир Андрійович – старший викладач
  Дисципліни: «Історія мистецтв», «Історія театру і кіно», «Основи режисури», «Історія світового театру»
 11. Баранова Наталія Борисівна – викладач
  Дисципліни: «Релігієзнавство», «Безпека життєдіяльності»
 12. Гомольська Лілія Петрівна – доктор філософії, старший викладач
  Дисципліни: «Організація концертної та гастрольної діяльності», «Основи менеджменту в мистецтві», «Стратегічні комунікації та PR в музичному мистецтві», «Наукові та правові основи управління в мистецтві»
 13. Гуменюк Олександра Володимирівна – старший викладач
  Дисципліни: «Основи менеджменту в мистецтві»
 14. Кулик Павло Олександрович – викладач
  Дисципліни: «Інструментування та аранжування», «Практика аранжування», «Аранжування»
 15. Чайка Алла Леонідівна – викладач
  Дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Розвиток мовлення»
 16. Чалкіна Тетяна Іванівна – викладач
  Дисципліни: «Українська мова»
 17. Зінченко Вероніка Михайлівна – викладач, лаборантка
  Дисципліни: «Комп’ютерні технології в музичному мистецтві», «Іноваційні технології в музичній діяльності»
 18. Полстянкіна Ірина Петрівна – заслужений діяч мистецтв України, доцент
  Дисципліни: «Організація конценртної та гастрольної діяльності»
 19. Богданович Світлана Сергіївна – викладач
  Дисципліни: «Бібліографія»
 20. Примаченко Христина Володимирівна – викладач сумісник
  Дисципліни: «Італійська мова»
 21. Рощенко Артем Олександрович – викладач
  Дисципліни: «Інструментування та аранжування», «Практика аранжування»
 22. Карабиць Іванна Іванівна – викладач
  Дисципліни: «Основи менеджменту в мистецтві», «Основи креативного менеджменту в мистецтві і медіа», «Стратегічні комунікації та PR в музичному мистецтві», «Менеджерська практика», «Звукорежисерська практика»
 23. Данченко Мар’яна Анатоліївна – викладач
  Дисципліни: «Основи креативного менеджменту та маркетинг в музичному мистецтві та медіа просторі», «Організація конценртної та гастрольної діяльності», «Основи менеджменту в мистецтві»
 24. Ременюк Мирослав Костянтинович – викладач
  Дисципліни: «Акустичні та електронні системи в студійній практиці», «Звукорежисура», «Звукорежисерська практика», «Комп’ютерні системи в студійній практиці»
 25. Андріяш Інна – викладач
  Дисципліни: «Звукорежисура», «Звукорежисерська практика», «Комп’ютерні системи в студійній практиці», «Методика роботи з вокалом»