العربية简体中文繁體中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItaliano日本語PortuguêsРусскийEspañolУкраїнська
Меню Закрити

ВИКЛАДАЧІ ФАКУЛЬТЕТУ «МИСТЕЦТВА СПІВУ ТА ДЖАЗУ»

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ - ТИМЧЕНКО-БИХУН І.А., кандидат мистецтвознавства, доцент

Кафедра "Естрадного співу"

Завідувач кафедрою – Злотник О.Й., народний артист України, заслужений діяч мистецтв України, професор

 1. Малюкова Н.В. – заступник завідуючого кафедрою, викладач
 2. Гвініашвілі І.Р. – старший викладач
 3. Дубова Є.В. – викладач
 4. Корженок В. О. – викладач
 5. Лесик В. В. – викладач
 6. Лисій О.С. – викладач
 7. Михайленко Л. А.- народна артистка України, професор, доцент, старший викладач
 8. Москва О.М. – викладач
 9. Небога О. Г. – викладач
 10. Русова Т. М. – заслужений діяч мистецтв України, доцент, старший викладач
 11. Григорянц В.В. – викладач
 12. Бакликов С.М. – викладач
 13. Циганова М.Д. – викладач
 14. Козачук Н.М. – викладач
 15. Погудіна В.В. – викладач

За сумісництвом:

 1. Бондар М.В. – викладач
 2. Кудрявцева Н.Б. – заслужена артистка України, доцент
 3. Назаров В.В. – заслужений артист РСФСР, професор
 4. Шаповалова Р.Г. – заслужена артистка України, старший викладач

Концертмейстери:

 1. Ноздрань О.С.
 2. Скуміна Т.Л.
 3. Хлопотова А.А.
 4. Соловйов А.М.
 5. Тараненко Г.А.
 6. Шарапова Т.В.
 7. Марченко В.Є.
 8. Покотило Н.М.
 9. Скляр-Кондрашевська В.А.

Кафедра "Академічного співу"

Завідуюча кафедрою – Боровик С.Й., заслужена артистка України, професор

 1. Боровик С.Й. – заслужена артистка України, професор, доцент
 2. Кисла С. В. – заслужена артистка України, доцент
 3. Коваль Т. О. – заслужений діяч мистецтв України, доцент
 4. Крилова Т. В. – викладач
 5. Мамчур К. І. – старший викладач
 6. Опенько В.В. – викладач, заслужений артист України
 7. Стеценко-Єршова І.О. – викладач
 8. Ільчук М.В. – викладач

За сумісництвом:

 1. Баланко О.М. – доцент, кандидат мистецтвознавства
 2. Буймістер В. Г. – народний артист України, професор
 3. Довгань Л.М. – професор, народна артистка України
 4. Канюка Л. С. – викладач
 5. Коваль М. О. – народний артист України, професор
 6. Кочерга А. І. – народний артист СРСР, професор
 7. Кочур В. О. – народна артистка України, професор
 8. Клейн К.Ф. – старший викладач
 9. Тищенко М. П. – заслужений артист України, професор
 10. Чахоян С. В. – заслужена артистка України, доцент
 11. Шуляк М.В. – викладач
 12. Тарас Б.В. – викладач
 13. Мокренко І.В. – викладач

Концертмейстери:

 1. Березовенко О.Г.
 2. Іщенко К.В.
 3. Сачевська Т.О.
 4. Дейнека О.Р.
 5. Лутченко Н.В.
 6. Паламаренко І.Є.
 7. Найдьонова Л.В.
 8. Римська О.Ю.
 9. Шамілашвілі І.А.
 10. Цимощук В.І.
 11. Махріна І.В.
 12. Скляр-Кондрашевська В.А.
 13. Слобченко Ю.О.
 14. Горська І.В.
 15. Ткаченко А.І.

Кафедра "Джазової музики"

Завідувач кафедрою – Марков Ю.З., почесний професор

 1. Аду Д.Т. – викладач (труба)
 2. Вішнепольський О.Й. – старший викладач (труба)
 3. Гудима М.І. – старший викладач (тромбон)
 4. Долідзе А. Н. – викладач (спів)
 5. Закус І.М. – викладач (бас-гітара)
 6. Конончук В.О. – кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений діяч мистецтв України (диригування, труба)
 7. Лебедєва Н.В. – старший викладач (фортепіано)
 8. Марков Ю.З. – почесний професор, заслужений працівник культури України (бас-гітара)
 9. Менделенко А.С. – викладач (саксофон)
 10. Народицький В.А. – старший викладач (гітара)
 11. Рукомойніков О.В. – доцент, заслужений артист України (саксофон)
 12. Саранчін О.Т. – старший викладач (фортепіано)
 13. Марков О.О. – викладач (ударні інструменти)

За сумісництвом:

 1. Донцова А. В. – викладач (спів)
 2. Жуков А.Ф. – викладач (контрабас)
 3. Іванов Р.С. – викладач (фортепіано)
 4. Селезньов Є.О. – викладач (ударні інструменти)

Концертмейстери:

 1. Березовенко О.Г.
 2. Лебедєва Н.В.
 3. Столбов П.В.
 4. Дівідуліна Л.С.