العربية简体中文繁體中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItaliano日本語PortuguêsРусскийEspañolУкраїнська
Меню Закрити

КАФЕДРА ВИКОНАВСЬКИХ ДИСЦИПЛІН № 1

Кафедру виконавських дисциплін № 1 очолює заслужений діяч мистецтв України, доцент Лідія Ковтюх. Випускники відділів коледжу мають змогу здобувати на кафедрі вищу освіту. Кафедра складається із декількох секцій – «фортепіано», «оркестрові струнні інструменти», «хорове диригування», «камерний ансамбль», «концертмейстерський клас».

Застосування сучасних методів навчання у процесі викладання, дає можливість готувати яскравих виконавців, висококваліфікованих фахівців зі знаннями  сучасних світових виконавських тенденцій. Цьому сприяє регулярна участь студентів у міжнародних конкурсах і фестивалях, мистецьких проектах,  концертах класу, майстер-класах.

Практична педагогічна діяльність викладачів кафедри  здійснюється паралельно з науково-дослідницькою, виконавською та творчою  роботою, яка у значній мірі підпорядкована пошуку нових форм і методів навчання. На кафедрі виконавських дисциплін працюють: провідний фахівець, знавець фортепіанного виконавства, заслужений артист УРСР, професор Є. О. Ржанов, видатний скрипаль та викладач, заслужений діяч мистецтв України, професор В. В. Козін, заслужений діяч мистецтв України, доцент М. А. Зарудянська, заслужений діяч мистецтв України, доцент Г. Л. Горбатенко, доценти А. М Ільїн, О. В. Сікалова, народний артист України В. В. Мальцев, заслужений артист України Р. В. Толмачов, заслужений працівник культури  України А. І. Гребенюк. До знаної плеяди професорсько-викладацького складу долучені кандидати мистецтвознавства, доценти А. В. Ляхович, В. О. Жолдакова, О. А. Жукова, А. І. Ткаченко, провідні виконавці та викладачі Ю. В. Яблонська, І. М. Гіваргізова, І. П. Полстянкіна, О. М. Дрига, І. С. Гаврилюк, Т. М. Півоварова, О. М. Чорноморська, Г. С. Шевченко, А. В. Аніщенко, О. В. Заяць, Т. В. Гомон, І. М. Лопатинський, М. Б. Чайкін, Є. Л. Дашак, Х. В. Федик, Н. В. Саковська, В. В. Гумінська, О. С. Госачинський, В. Г. Протасов, А. О. Кільчицька, Т. І. Нікульникова, О. М. Шевченко, Ю. В. Шалькевич, З. О. Томсон, Н. Л. Яворська та провідні концертмейстери кафедри.

Завідуюча кафедрою заслужений діяч мистецтв України, доцент Лідія Ковтюх

СПЕЦІАЛЬНЕ ФОРТЕПІАНО

сидять (зліва направо):
Шевченко Г. С.,
Півоварова Т. М.,
Ковтюх Л. М. (завідуюча кафедрою),
Гаврилюк І. С.,
Зарудянська М. А.,
Романов Є. О.
стоять (зліва направо):
Саковська Н. В.,
Яблонська Ю. В.,
Черноморська О. М.,
Аніщенко О. В.,
Жукова О. А,
Ляхович А. В.

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКИЙ КЛАС

сидять (зліва направо):
Сікалова О.В.,
Ільїн А.М.,
Гіваргізова І.М.,
Дриґа О.М.
стоять (зліва направо):
Шаповал С.М.,
Нікульнікова Т.І.,
Чайченко І.І.,
Лопатинський І.М.,
Єрошкіна К.О.

КАМЕРНИЙ АНСАМБЛЬ

(зліва направо):
Дейчаківська М.,
Заяць О.В.,
Жолдакова В.О.,
Дашак Є.Л.,
Гомон Т.В.,
Кільчицька А.О.,
Конопляна О.І.

ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ

І ряд (зліва направо):
Гумінська В.В.,
Козін В.В.,
Жолдакова В.О.,
Мальцев В.К.,
Гребенюк А.І.,
Федик Х.В.,
Щьоголєва О.В.
ІІ ряд (зліва направо):
Госачинський О.С.,
Колечко Є.В.,
Гончарова О.С.,
Чайкін М.Б.,
Саковська Н.В.

ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ

сидять (зліва направо):
Шалькевич Ю.В.,
Горбатенко Г.Л.
стоять (зліва направо):
Томсон З.О.,
Толмачов Р.В.,
Щегловська А.Л.,
Ткаченко А.І.,
Турта В.О.,
Крилова Т.В.,
Римська О.Ю.,
Марценківська О.В.