Меню Закрити

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міжнародна діяльність  КМАМ ім. Р.М. Глієра протягом останніх десятиріч суттєво активізувалася й нині здійснюється у різноманітних формах. Інтенсивний розвиток міжнародних зв’язків академії сприяє пошуку шляхів співробітництва у практичній сфері, обміну досвідом і творчими ідеями між українськими та зарубіжними музикантами, навчальними закладами.

Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра є правонаступницею першого професійного музичного навчального закладу України – Київського музичного училища, яке було засноване 18 січня 1868 року з метою професійної підготовки музикантів-виконавців. Історія розвитку і становлення Київського музичного училища – це історія розвитку і становлення вітчизняної музичної освіти, виконавства і педагогіки. Київське музичне училище стало тим благодатним підґрунтям, на якому виросло родюче дерево українського музичного мистецтва.

Відкриття у Києві музичного училища ознаменувало початок процесу формування вітчизняної музичної освіти. Завдяки подвижницькій діяльності своїх засновників й перших викладачів училище за короткий час стало центром музичного життя Києва. а пізніше – всієї України. До роботи в учи­лищі залучалися талановиті музиканти – фундатори професійного музичного мистецтва України.

Першими викладачами, науковцями і водночас засновниками виконавських шкіл були видатні, уславлені в Україні та поза її межами педагоги: по класу фортепіано –  Володимир Пухальський, Фелікс Блуменфельд, Генріх Нейгауз, Костянтин Михайлов; композиції – Рейнгольд Глієр; музикознавства – Болеслав Яворський, Арнольд Альшванг;  сольного співу –  Камілло Еверарді; хорового співу – Олександр Кошиць, Георгій Верьовка; струнно-інструментального – Семен Козолупов, Давид Бертьє, Отокар Шевчик, Михайло Ерденко; духових інструментів – Олександр Химиченко, Вільгельм Яблонський; народних інструментів – Марк Геліс.

У 1913 році на базі музичного училища була створена консерваторія; училище увійшло до складу консерваторії як молодше і середнє відділення.

З 1928 р. училище відокремлюється зі структури консерваторії як самостійний середній професійний навчальний заклад.

У 1956 році училищу було присвоєно ім`я Р. М. Глієра – видатного композитора, педагога, диригента, директора Київської консерваторії в 1914–1920 роках, випускника училища по класу скрип­ки.

З 1998 року  навчальний заклад отримав статус Київського державного вищого музичного училища ім. Р. М. Глієра. 

У 2008 році училище було реорганізовано у Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра; з нагоди святкування 150-річчя від дня заснування, у 2018 році, навчальний заклад отримав статус Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра.

Гордість і слава училища – його славетні випускники, чиї внески в скарбницю світового музичного мистецтва визнані історією. Це піаністи Володимир Горовиць, Олександр  Браїловський; композитори Левко Ревуцький, Григорій Майборода, Платон Майборода, Віталій Філіпенко; теоретик Болеслав Яворський (вчитель композиторів: Миколи Леонтовича, Петра Козицького, Михайла Вериківського, Григорія Верьовки); співаки: Марія Литвиненко-Вольгемут, Дмитро Гнатюк, Діана Петриненко; хоровий диригент Павло Муравський, музикознавець Микола Гордійчук; баяніст Микола Різоль, трубач, «срібна труба» Микола Бердиєв.

            Серед випускників останніх десятиріч більш як 200 осіб відзначені почесними званнями  «Народний артист України»,  «Заслужений  артист України», «Заслужений  діяч мистецтв України»; стали лауреатами Національної премії ім. Т. Г. Шевченка; є членами творчих спілок України; мають  вчений ступінь, займають посади професорів,  доцентів ВНЗ України.

Сьогодні КМАМ ім. Р. М. Глієра – провідний навчальний заклад України з унікальним комплексом початкової, середньої та вищої музичної освіти, який готує фахівців за відповідними освітніми програмами різних рівнів освіти:

початковий рівень (молодший фаховий бакалавр), перший (бакалаврський) рівень, другий (магістерський) рівень зі профілізацій: «Фортепіано», «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Народні інструменти», «Спів», «Хорове диригування», «Музичне мистецтво естради», «Музикознавство», «Джаз».

Потужний науковий і творчий потенціал професорсько-викладацького складу, самовіддана робота знаних творчих колективів інституту надає широкі можливості для втілення яскравих мистецьких і культурно-освітніх проектів, визнаних в Україні та поза її межами, серед них: Міжнародний конкурс молодих піаністів пам`яті Володимира Горовиця, фестиваль мистецтв «Шевченківський березень», Міжнародна науково-практична конференція «Молоді музикознавці»,  Міжнародна «Літня музична академія», майстеркласи провідних музикантів світу.

Високий професійний авторитет КМАМ ім. Р. М. Глієра визнаний міжнародною культурною спільнотою: укладені двосторонні угоди про партнерство та співробітництво з професійними музичними навчальними закладами із багатьох країн світу; систематично проводяться спільні міжнародні наукові конференції.

У 2023 році Київська муніципальна академія музики імені Рейнгольда Глієра стала членом глобальної європейської мережі вищих мистецьких навчальних закладів – European League of Institutes of the Arts – ELIA. В рамках взаємодії з лігою навчальний заклад також приєднався  до платформи UAx, заснованої ELIA у співпраці з Благодійним фондом культури й мистецтв ім. Магдалени Абаканович.

За останні 10 років студенти й творчі колективи Академії здобули понад 1900 перемог на міжнародних і національних конкурсах, фестивалях, наукових симпозіумах.

У збереженні високих традицій вітчизняних педагогічних, наукових та виконавських шкіл, у постійному збагаченні навчального процесу, у дбайливому ставленні до обдарованої молоді – шлях до успішного майбутнього КМАМ ім. Р. М. Глієра.

The R. Glier Kyiv Municipal Academy of Music is the legal successor of Ukraine’s first professional musical educational institution – the Kyiv Music School, founded on January 18, 1868. Its primary goal was the professional education of musicians-performers. The history of the Kyiv Music College mirrors the evolution of national musical education, performance, and pedagogy, acting as the fertile ground from which the tree of Ukrainian musical art blossomed.

The inauguration of the music school marked the genesis of national music education, swiftly becoming the focal point of Kyiv’s musical life and eventually, Ukraine’s at large. The school’s founders and initial teachers, through their dedicated efforts, attracted talented musicians who played a pivotal role in shaping Ukraine’s professional musical art.

The first instructors and scientists, simultaneously celebrated teachers and pioneers of performance schools, included luminaries like V. Pukhalsky, F. Blumenfeld, H. Neuhaus, K. Mykhaylov in piano; R. Glier in composition; B. Yavorskyi, A. Alshwang in musicology; K. Everardi in solo singing; O. Koshyts, H. Veryovka in choir singing; S. Kozolupov, D. Berthier, O. Shevchyk, M. Erdenko in string instruments; V. Khmychenko, V. Yablonskyi in wind instruments; and M. Helis in folk instruments.

In 1913, the Music College evolved into a Conservatory, becoming its secondary department.

However, in 1928, the Music College gained independence as a distinct professional educational institution.

In 1956, the school was named after R. Glier, a prominent composer, teacher, conductor, and former Director of the Kyiv Conservatory and Music College violin class graduate.

In 1998, it achieved the status of the R. Glier Kyiv State Higher Music College.

The institution further evolved into the R. Glier Kyiv Institute of Music in 2008, and in 2018, on the occasion of the celebration of the 150th anniversary of the foundation, it attained the status of the R. Glier Kyiv Municipal Academy of Music.

The school takes pride in its renowned graduates, whose contributions to the world of musical art have earned them a lasting place in history. Among them are pianists Vladimir Horowitz and Oleksandr Brailovsky, composers Levko Revutskyi, Hryhoriy Maiboroda, Platon Maiboroda, and Vitaly Filipenko. Additionally, the esteemed musicologist Boleslav Yavorskyi, who instructed notable composers like Mykola Leontovych, Pyotr Kozytskyi, Mykhailo Verikyvskyi, and Hryhoriy Veriovka. The list continues with accomplished singers, including Maria Lytvynenko-Wolgemut, Dmytro Hnatyuk, and Diana Petrynenko. The school also boasts the talents of choir conductor Pavlo Muravskyi, accordionist Mykola Risol, and trumpeter Mykola Berdiev.

Today, the R. Glier Academy stands as a leading educational institution in Ukraine, offering a comprehensive range of primary, secondary, and higher musical education. The curriculum includes specialized programs such as “Piano,” “Orchestral String Instruments,” “Orchestral Wind and Percussion Instruments,” “Folk Instruments,” “Voice,” “Choral Conducting,” “Musicology,” and “Jazz,” catering to Junior specialists, Bachelors, and Masters.

The academy’s influential teaching staff and renowned creative teams facilitate the realization of vibrant artistic, cultural, and educational projects recognized not only in Ukraine but also internationally. Noteworthy events include the International Competition of Young Pianists in Memory of Vladimir Horowitz, the arts festival dedicated to T. Shevchenko, the International Scientific and Practical Conference “Young Musicologists,” the International “Summer Music Academy,” and master classes by leading musicians worldwide.

The R. Glier Academy’s professional authority extends globally, evidenced by partnerships with musical educational institutions worldwide, as well as regular joint international scientific conferences.

In 2023, the academy proudly joined the European League of Institutes of the Arts (ELIA), becoming a member of the global European network of higher art educational institutions. Collaboration with ELIA led to the academy’s participation in the UAx platform, established in conjunction with the Charitable Foundation for Culture and Arts named after Magdalena Abakanovych.

The academy’s commitment to preserving national pedagogical, scientific, and performing arts traditions, coupled with a dedication to nurturing gifted youth, paves the way for the successful future of the R. Glier Kyiv Municipal Academy of Music.

ЗА ПЕРІОД 2007–2017 РОКІВ В ІНСТИТУТІ ВІДБУЛОСЯ:

за участю всесвітньо відомих виконавців та професорів провідних закладів багатьох країн світу

Важливою складовою міжнародної діяльності академії є організація та проведення масштабних міжнародних освітніх, мистецьких і наукових проектів, які отримали визнання далеко за межами України. Це – Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця,   Міжнародний   фестиваль «Київські літні музичні вечори», Міжнародна літня музична академія, Міжнародна науково-практична конференція «Молоді музикознавці».

УКЛАДЕНІ ДВОСТОРОННІ УГОДИ ПРО ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВРОБІТНИЦТВО З ПРОФЕСІЙНИМИ МУЗИЧНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ:

З 2007 РОКУ ІНСТИТУТ АКТИВНО СПІВПРАЦЮЄ З КОМПАНІЯМИ:

Під час підписання меморандуму про співпрацю Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні пан Ду Вей, дружина Президента України пані Марина Порошенко, ректор КМАМ ім. Р. М. Глієра Олександр Злотник

Свідченням високого міжнародного авторитету академії стало отримання у 2013 році культурного гранту від Уряду Японії: повний склад інструментів для духового оркестру з обладнанням, а також концертний рояль фірми «Yamaha».

КМАМ ім. Р. М.  Глієра має багаторічні  партнерські відносини з  міжнародними  благодійними фондами, громадськими  організаціями, іноземними компаніями,  веде  активну  співпрацю з дипломатичними представництвами, акредитованими в Україні. Солісти та творчі колективи – постійні учасники дипломатичних заходів спільних міжнародних проектів, які сприяли розвитку культурних зв’язків та обмінів.

26 жовтня 2017 р. дружина Президента України пані Марина Порошенко в рамках проекту Великий Шовковий Шлях передала музичні інструменти студентам Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра.

У рамках заходу Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні пан Ду Вей вручив Першій леді України пані Марині Порошенко нагороду Великого Шовкового Шляху за гуманітарну співпрацю – Silkroad humanities cooperation award.

ІНСТИТУТ БАГАТО РОКІВ СПІВПРАЦЮЄ З ПОСОЛЬСТВАМИ:

СЬОГОДНІ В КМАМ ІМ. Р. М. ГЛІЄРА НАВЧАЮТЬСЯ ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ З:

Найбільш обдаровані іноземні студенти мають можливість виступати з концертами в Україні; приймати участь у всіх мистецьких заходах інституту, регіональних, національних і міжнародних конкурсах; багато з них стали лауреатами та призерами музичних змагань.

В академії ведеться робота по розширенню зв’язків із своїми випускниками. За підтримки Департаменту культури при Київській міській державній адміністрації м. Києва, за ініціативи випускників академії, в січні 2009 року було створено громадську організацію – Міжнародну асоціацію випускників Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра, першу і єдину в Україні серед музичних навчальних закладів. До 150-річчя Міжнародною асоціацією випускників інституту сплановано проведення Міжнародного мистецького проекту «Глієрівці – ALMA MATER».

На концерті-презентації Гранта Уряду Японії. Національна філармонія України, 2013 р.
Перший випуск іноземних студентів-бакалаврів

Concert of creative collectives of the R. Glier Kyiv Municipal Academy of Music

Ось таким чином про творче життя Академії дізнається міжнародна спільнота!Дякуємо Європейській лізі інститутів мистецтв за поширення анонсів заходів та огляди подій КМАМ ім. Р.М. Глієра!…

YsOU/Молодіжний симфонічний оркестр України

YsOU / Молодіжний симфонічний оркестр України розпочав репетиції у новому складі, до якого увійшла глієрівка – гобоїстка Ганна Колесник!Бажаємо колективу вдалих концертів, а нашій студентці…

Онлайн перформанс “Коріолан”

26 березня 2024 Студенти Інституту екранних мистецтв (ОПП «Режисура телебачення») майстерні Наталії Дніпренко презентуватимуть онлайн перформанс “Коріолан” у Великобританії Проєкт створено у співпраці з Університетом…

UAx ELIA пропонує онлайн-навчальну програму «Мистецтво та здоров’я громади в Україні»

Відкрита реєстрація на онлайн-навчальну програму «Мистецтво та здоров’я громади в Україні», яку адмініструє платформа UAx ELIA. Цей тренінг проводитиме Рейчел Чейні, арт-терапевтка і координаторка Art…

Київ готується здобути статус креативного міста музики ЮНЕСКО!

Серед підсумків цього тижня – надзвичайна новина:Київ готується здобути статус креативного міста музики ЮНЕСКО!Цей статус сприятиме визнанню українського музичного мистецтва на світовій арені, заохотить міжнародні…

Онлайн-концерт проєкту “Музичні перехрестя”

24 січня 2024 року у Литві, у концертній залі Каунаської консерваторії ім. Ю. Груодіса відбувся перший онлайн-концерт проєкту “Музичні перехрестя”, де прозвучали зразки фортепіанної музики…

Випуск магістрів 2024!

30 січня 2024 року в КМАМ ім. Р.М.Глієра відбувся випуск студентів-магістрів.Цей день став особливим свідченням стійкості, відданості та прагнення до знань, адже, незважаючи на складні…

«Музика в Україні: гармонія та стійкість»

Український інститут у співпраці з КМАМ імені Р. М. Глієра ініціював збірку статей «Музика в Україні: гармонія та стійкість». Вона надає міжнародній музичній спільноті глибоке…

Зустріч іноземних студентів Академії та студентів мистецьких закладів Києва із випускником КМАМ – глієрівцем Чжі Кайвеєм

Сьогодні, 24 листопада в Актовій залі відбулася зустріч іноземних студентів Академії та студентів мистецьких закладів Києва із випускником КМАМ – глієрівцем Чжі Кайвеєм.Чжі Кайвей навчався…