العربية简体中文繁體中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItaliano日本語PortuguêsEspañolУкраїнська
Меню Закрити

ДОПОМІЖНІ ПІДРОЗДІЛИ

Для забезпечення навчального процесу, педагогічної та наукової роботи та адміністративної діяльності в різних аспектах в академії працюють наступні підрозділи:

Бібліотека

(зліва направо): Лазаренко Н. І., Колєснікова Т. В. (завідуюча бібліотекою), Теслюк М. П., Лабовська Т. О., Богданович С. С.

Навчальний відділ

(зліва направо): Бенецька І. О., Громова Н. В. (керівник відділу), Чайка А. Л.

Деканат

сидять (зліва направо): Панова Н. А. (декан), Мудрецька Л. Г. (учений секретар інституту),стоять (зліва направо): Вороніна М. О., Кузьміч Л. О., Нечепуренко В. Ю., Менделенко Д. В., Антонюк С. В., Пєшкова В. А.

Денне відділення та відділення контрактної форми навчання

(зліва направо): Марценківська О. В., Дума В. І. (завідуючі денним відділенням), Кречковська Р. О. (завідуюча відділенням контрактної форми навчання)

Відділення з роботи з іноземцями, особами без громадянства та міжнарожних зв’язків

(зліва направо): Смєхова А. М. (керівник відділу), Архипова Л. С., Журавльова К. О.

Відділ кадрів та планово-економічна служба

(зліва направо): Пономаренко О. В. (начальник планово- фінансового відділу), Петрушенко Г. О., Ткаченко А. І. (начальник відділу кадрів), Хобта О. В.

Навчально-методичний відділ (виробнича практика)

(зліва направо): Сидорченко Л. В., Полстянкіна І. П. (керівник відділу), Кільчицька А. О.

Музична майстерня

Настроювач музичних інструментів Файнберг В. І.

Студія звукозапису

(зліва направо): Дідик М. Л., Андріяш І. В.

Відділ технічних засобів навчання

(зліва направо): Зелінська О. І. (керівник відділу), Чернюк І. О., Когут О. М., Лопатіна О. Ю.

Редакційно-видавничий відділ

(зліва направо): Гіваргізова І. М. (керівник відділу), Глива В. В., Кузьміч Л. О.

Бухгалтерія

(зліва направо): Штейник С. М., Кіндрась О. М., Вахненко І. П. (головний бухгалтер)

Єдина державна електронна база з питань освіти

(зліва направо): Ляпідевський О. О., Сухих В. М.

Завідувач господарським відділом

Мельник В. І.

Завідувач гуртожитком

Андрущишин М. Г.

Завідувач інформаційно-обчислювального центру

Белецький О. Ю.