Меню Закрити

ТЕОРІЯ МУЗИКИ

Клас теорії музики існує з моменту утворення училища. Його історія пов’язана з іменами багатьох прославлених музикантів різних поколінь: Й.Шадек, С.Абрамович, О.Казбирюк, Є.Риб, Б.Яворський, Р.Глієр, Л.Ревуцький, творчість і педагогічна діяльність яких є надбанням вітчизняної музичної культури. Відділ теорії музики був тією базою, на якій сформувались два основних напрямки в українській професіональній музичній творчості: школа М.Лисенка, Р.Глієра, Л.Ревуцького, Б.Лятошинського та школа Б.Яворського. Вони виховали цілу плеяду видатних композиторів. Серед них – М.Леонтович, К.Стеценко, М.Вериківський, Ф.Козицький, Г.Майборода, П.Майборода, Г.Жуковський, І. Шамо, А.Філіпенко, В.Кирейко. Традиція наступництва у відділі виявилась дуже сталою: більшість викладачів-теоретиків минулого і сьогодення – випускники училища.

З 50-х років ХХ століття теоретичні предмети викладали талановиті музиканти: композитори Г. Жуковський, Ю. Щуровський, Р. Верещагін, В. Подвала, Л. Хейфець- Поляковський та теоретики Є. Красовська, О. Грамма, В. Майн. Вони навчили та виховали кілька поколінь композиторів, виконавців, теоретиків.

Відділ “Теорія музики” готує викладачів сольфеджіо, теорії музики та музичної літератури для музичних шкіл України. Студенти вивчають елементарну теорію музики, сольфеджіо, гармонію, поліфонію, інструментознавство, композицію, музичну літературу, аналіз музичних творів.

Історія музики, як обов’язковий учбовий предмет, запроваджена в училищі з 1868 р. Викладали її тоді видатні музи-канти Р. Пфеніг, М. Альтані. Спеціальність «Теорія та історія музики» введено на по-чатку XX ст. за ініціативою відомого му-зиканта, критика, педагога Є. Риба, випу-скника Петербурзької консерваторії, уч-ня М. Римського- Корсакова.

З історією відділу пов’язані імена ба-гатьох відомих музикознавців, серед яких – В. Чечотт, О. Хіміченко, Г. Новик. У повоєнні роки кращі випускники відділу – Л. Єфремова, І. Комарова, Н. Матусевич, Т. Некрасова увійшли до складу викладачів ка- федри історії музики Київської консерва-торії. Тривалий час плідно працювали у відділі І. Гетоєва та З. Шуранова, які виховали не одне по-коління педагогів-теоретиків.

Предмет «Музична література» вив-чається студентами всіх відділів, знайо-мить їх з творчою спадщиною класиків світової та вітчизняної музики, основни-ми стилями і жанрами професіональної та народної творчості; також на всіх спеціалізаціях вивчаються предмети «Музичний фольклор» та «Українська і зарубіжна культура».

Велику зацікавленість фахівців викликає досвід роботи викладачів теорії та історії музики, відображений у підручниках, науково-методичних статтях, що широко розповсюджуються в Україні.

Більшість науковців інституту (докторів, кандидатів мистецтвознавства) працюють саме на цій спеціалізації.