Меню Закрити

ВЧЕНА РАДА

Вчена рада є колегіальним органом управління Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра.

Основною метою Вченої ради є визначення стратегічних і тактичних завдань розвитку Академії та координація діяльності науково-педагогічних і педагогічних працівників, що спрямовані на забезпечення високої якості підготовки фахівців галузі знань 02 Культура і мистецтво, інноваційний розвиток наукових досліджень і творчої діяльності, проведення виховної роботи в контексті сучасних соціокультурних викликів.

Вчена рада Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра:

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії;
 • розробляє і подає загальним зборам (конференції) трудового колективу Академії проєкт Статуту Академії, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Академії;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • ухвалює рішення про розміщення власних надходжень в органах державної казначейської служби України або в банківських установах;
 • ухвалює за поданням ректора Академії рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 • ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
 • затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, зокрема спільних і подвійних дипломів;
 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 • присвоює вчені звання професора і доцента та подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
 • проймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.

Вчена рада Академії також розглядає інші питання діяльності закладу вищої освіти відповідно до Статуту КМАМ ім. Р. М. Глієра.

Рішення Вченої ради Академії вводяться в дію наказами ректора. Рішення з основних питань засідань Вченої ради оприлюднюються на веб-сайті Академії (розділ «Новини Вченої ради»).

Склад Вченої ради Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра затверджено наказом т.в.о. ректора від 30.08.2019 №253/19-ОД (відповідно до пункту 1 статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та за результатами виборів до Вченої ради КМАМ ім. Р. М. Глієра, проведеними відповідно до пунктів 3, 4, 5 статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та наказу ректора від 30.05.2019 № 172-І/19-ОД). Зміни до складу Вченої ради внесено згідно з наказами ректора від 20.09.2019 №40-І/19-ОД, від 12.12.2019 №96/19-ОД.

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів)

НАКАЗ Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 року № 1005 “Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

ПОСТАНОВА про затвердження Ліцензійних умов провадження

ПОРЯДОК затвердження рішень про присвоєння вчених звань

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності закладів освіти

Документи на вчене звання.

Документи, які надаються до конкурсної комісії на заміщення вакантних посад.

Контакти:

Учений секретар Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра – кандидат мистецтвознавства, доцент
Гармель Оксана Володимирівна.
Адреса: 01032, Україна, Київ, вул. Гетьмана П. Скоропадцького, 31, каб. уч. секр. (2 поверх).
Телефон: (044) 234-49-39.
E-mail: orgcomglier@glieracademy.org