Меню Закрити

ВЧЕНА РАДА

Вчена рада є колегіальним органом управління Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра. Основним завданням вченої ради є об’єднання зусиль і координація діяльності науково-педагогічних працівників академії для визначення та реалізації стратегічних і тактичних завдань, спрямованих на забезпечення високої якості підготовки фахівців, подальшого розвитку наукових досліджень та інноваційної діяльності, проведення виховної роботи, ініціювання та затвердження програм розвитку і планів діяльності Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра.

До компетенції Вченої ради входить ухвалення рішень щодо:

 • визначення пріоритетних напрямів діяльності закладу та перспектив його розвитку;
 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії;
 • розгляду основних напрямів економічного та соціального розвитку Академії;
 • ухвалення рішень щодо взаємодії з місцевими органами державної влади та місцевого самоврядування;
 • подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування конференції трудового колективу проекту Статуту, а також зміни і доповнень до нього;
 • подання на затвердження до вищого колегіального органу громадського самоврядування конференції трудового колективу положення про органи студентського самоврядування;
 • фінансового плану і звіту КМАМ ім. Р.М. Глієра;
 • подання пропозицій ректору КМАМ ім. Р.М. Глієра щодо призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів (заступників керівника), та головного бухгалтера;
 • обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів;
 • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
 • ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
 • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 • приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника; визначення пріоритетних
 • напрямів діяльності закладу та перспектив його розвитку;
 • розгляду основних напрямів економічного та соціального розвитку Академії;
 • запровадження нових спеціальностей та спеціалізації;
 • визначення пріоритетних напрямів наукових і дисертаційних досліджень;
 • управління якістю навчального процесу, а також наукових та дисертаційних досліджень у закладі;
 • забезпечення ефективної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;
 • видання навчально-методичної та наукової літератури;
 • принципових питань кадрової роботи, рекомендацій на посади керівників структурних підрозділів;
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічного, наукового та адміністративно-управлінського персоналу Академії;
 • планування, виконання бюджету закладу, а також державного замовлення на підготовку фахівців;
 • організації контролю виконання основних завдань і функцій, покладених на Академію.
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • ухвалює за поданням керівника вищого навчального закладу рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 • обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів;
 • має право вносити подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом вищого навчального закладу, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу;

Вчена рада Академії розглядає й інші питання діяльності навчального закладу відповідно до Статуту Академії.

Рішення вченої ради академії вводяться в дію наказами ректора. Рішення з основних питань засідань вченої ради оприлюднюються на веб-сайті академії.

Склад Вченої ради затверджено наказом ректора від 29.08.2014 р. №240-ОД відповідно до рішення конференції трудового колективу академії (зміни у склад Вченої ради внесено згідно з наказами ректора від 31.08.2015 №313, від 23.11.2017 №66/17-ОД, від 07.05.2018 №182/18-ОД)

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів)

НАКАЗ Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 року № 1005 “Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

ПОСТАНОВА про затвердження Ліцензійних умов провадження

ПОРЯДОК затвердження рішень про присвоєння вчених звань

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності закладів освіти

Контакти:

Учений секретар Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра – кандидат мистецтвознавства, доцент
Гармель Оксана Володимирівна.
Адреса: 01032, Україна, Київ, вул. Толстого, 31, каб. уч. секр. (2 поверх).
Телефон: (044) 234-49-39.
E-mail: orgcomglier@glieracademy.org